• กลับสู่หน้าแรก   
  • คู่มือใช้งานระบบสำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่  
 
 
ชื่อล็อกอิน

รหัสล็อกอิน            เข้าสู่ระบบ

 

Address Homeระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 31 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายปกรณ์ คงเป็นสุข • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์
2
•
นายมหิดล สุรียพรรณ • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
3
•
นายณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4
•
นางสาวเปมิกา กันทะวงค์ • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
5
นายสมพงษ์ พนมชัย • ผู้อำนวยการ
6
•
นายชาตรี สุวรรณนที • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
7
•
นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์ • หัวหน้าแผนก แผนกพาณิชยการ
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
• พนักงานราชการ แผนกพาณิชยการ
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
8
•
นายชาญชัย พรมโสภา • หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
• หัวหน้าแผนก แผนกคหกรรม
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
9
•
นายเฉลิมพสิทธิ์ พรหมทา • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
10
•
นางวาสนา อมรฤทธิ์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11
•
นายจาตุรงค์ บุตรลพ • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
12
•
นางมาลี จุติยนต์ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกคหกรรม
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
13
นางกัญญา วงศ์สุวรรณ • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
14
•
นายสุชาติ สุวรรณน้อย • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
15
•
นางสุภัทตรา ศิลปสุวรรณ • ครูประจำ แผนกคหกรรม
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
16
•
นายอำนาจ กิมฮง • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
17
นายวิทยา ท้าวกัลยา • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
18
นายนิยม กองทอง • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
19
นายสมบัติ ใจใหญ่ • ลูกจ้างประจำ นักการ (คนงาน)
20
•
นางสาวจุไรรัตน์ บุญวิธวาเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• พนักงานราชการ แผนกพาณิชยการ
21
•
นางสาวจินดาภรณ์ บุตรลพ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
22
•
นางสาวมาลีรัตน์ ขำเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
23
•
นางสาวรัตปภัสสร คูลิ้มจีรสิริ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
24
•
นางรัชนี สุวรรณน้อย • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
25
•
นางสาวพัชรี บุญสมปอง • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
26
•
นางสาวชุติมา เทศนา • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
27
•
นางสาวธรรญชนก เร้าใจ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
28
นางสาวเพ็ญพร อยู่เทศะ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
29
•
นางสาวพิชามญชุ์ กองทอง • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
30
•
นายไชยา ยืนยง • พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
31
•
นางลัดดา กุลชร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• พนักงานราชการ แผนกคอมพิวเตอร์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ::
พัฒนาโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ::